Календарно-тематичне планування. Математика, 6 клас.

Календарно-тематичне планування з математики

для учнів 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів

(140 годин. I семестр — 64 години, 4 години на тиждень, II семестр — 76 годин, 4 години на тиждень)

 

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

10

Тема 1. ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ

Дільники натурального числа. Ознаки подільності на 2, 3, 9, 5 і 10.

Прості та складені числа.

Розкладання чисел на прості множники.

Спільний дільник кількох чисел. Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа.

Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне.

Наводить приклади: простих і складених чисел; парних і непарних чисел; чисел, що діляться націло на 3, 5, 9, 10.

Формулює:

означення понять: дільник; кратне; просте число; складене число; спільний дільник; спільне кратне;

ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10.

Описує правила знаходження найбільшого спільного дільника (НСД) і найменшого спільного кратного (НСК) кількох чисел.

Розв’язує вправи, що передбачають:

використання ознак подільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10;

розкладання натуральних чисел на прості множники;

знаходження спільних дільників та спільних кратних двох— трьох чисел; найбільшого спільного дільника (НСД) і найменшого спільного кратного (НСК) двох—трьох чисел.

30

Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника.

Порівняння дробів.

Додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів.

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом.

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткове наближення звичайного дробу.

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами.

Розв’язування текстових задач.

Наводить приклади: звичайних дробів; десяткових дробів, зокрема нескінченних періодичних десяткових дробів.

Формулює основну властивість дробу.

Описує правила: порівняння, додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів; перетворення звичайного дробу в десятковий; знаходження дробу від числа та числа за його дробом.

Розв’язує вправи, що передбачають:

скорочення дробу і зведення дробів до спільного знаменника;

порівняння дробів;

додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів;

знаходження дробу від числа та числа за його дробом;

запис звичайного дробу у вигляді десяткового дробу.

Розв’язує текстові задачі.

24

Тема 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

Відношення. Основна властивість відношення.

Пропорція. Основна властивість пропорції. Розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції.

Випадкова подія. Імовірність випадкової події.

Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки. Задачі економічного змісту.

Пряма пропорційна залежність. Задачі на пропорційний поділ.

Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор. Стовпчасті та кругові діаграми.

Наводить приклади пропорційних величин; випадкових подій.

Описує поняття: відношення; ймовірність випадкової події; пряма пропорційна залежність; коло; круг; круговий сектор.

Формулює:

означення пропорції;

основну властивість пропорції.

Записує і пояснює формули довжини кола і площі круга.

Називає наближене значення числа p.

Розв’язує вправи, що передбачають:

знаходження відношення чисел і величин;

 

 

знаходження невідомого члена пропорції;

запис відсотків у вигляді звичайного і десяткового дробів;

знаходження довжини кола і площі круга;

побудову та аналіз стовпчастих діаграм, аналіз кругових діаграм.

Розв’язує:

три основні задачі на відсотки;

задачі на пропорційні величини і пропорційний поділ;

задачі ймовірнісного характеру.

64

Тема 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

Додатні та від’ємні числа. Число 0.

Координатна пряма.

Протилежні числа. Модуль числа.

Цілі числа. Раціональні числа.

Порівняння раціональних чисел.

Додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел.

Властивості додавання і множення раціональних чисел.

Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення.

Рівняння. Основні властивості рівняння.

Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова.

Координатна площина. Приклади графіків залежностей між величинами.

Наводить приклади додатних та від’ємних чисел.

Називає: модуль заданого числа; число, протилежне даному; коефіцієнт буквеного виразу.

Розпізнає і зображує:

перпендикулярні й паралельні прямі;

координатну пряму; прямокутну систему координат на площині.

Розпізнає подібні доданки.

Описує поняття: модуль числа; раціональне число; координатна пряма; координатна площина; подібні доданки; перпендикулярні прямі; паралельні прямі.

Формулює:

правила виконання чотирьох арифметичних дій з додатними і від’ємними числами; розкриття дужок; зведення подібних доданків;

основні властивості рівняння стовпчастих діаграм та аналіз кругових.

Розв’язує вправи, що передбачають:

знаходження модуля числа;

порівняння раціональних чисел;

додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел;

обчислення значень числових виразів, що містять додатні й від’ємні числа;

розкриття дужок, зведення подібних доданків;

знаходження координати точки на координатній прямій та побудову точки за її координатою;

знаходження координат точки на координатній площині та побудову точки за її координатами;

побудову перпендикулярних і паралельних прямих за допомогою лінійки і косинця;

побудову окремих графіків залежностей між величинами по точках;

аналізує графіки залежностей між величинами (відстань, час; температура, час тощо).

Розв’язує: рівняння з використанням правил, що ґрунтуються на основних властивостях рівняння; задачі за допомогою рівнянь.

12

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 

 

6 КЛАС

МАТЕМАТИКА

(За підручником А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонського, М.С. Якіра)

уроку

Тема уроку

Кількість

годин

Дата

проведення

 

І СЕМЕСТР

(4 год на тиждень, разом – 64 год)

 

 

 

 Подільність чисел

10

 

 

Дільники і кратні.

1

 

 

Ознаки подільності на 10, на 5 і на 2.

1

 

 

Ознаки подільності на 9 і на 3.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Прості і складені числа.

1

 

 1.  

Найбільший спільний дільник.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Найменше спільне кратне.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 1.

1

 

 

Звичайні дроби

30

 

 1.  

Основна властивість дробу.

1

 

 1.  

Скорочення дробів.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Додавання і віднімання дробів.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 2.

1

 

 1.  

Множення дробів.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Знаходження дробу від числа.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 3.

1

 

 1.  

Взаємно обернені числа.

1

 

 1.  

Ділення дробів.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Знаходження числа за його дробом.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Перетворення звичайних дробів у десяткові.

1

 

 1.  

Нескінченні періодичні десяткові дроби.

1

 

 1.  

Десяткове наближення звичайного дробу.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 4.

1

 

 

Відношення і пропорції

24

 

 1.  

Відношення.

1

 

 1.  

Пропорції.

1

 

 1.  

Розв'язування пропорцій.

1

 

 1.  

Розв'язування текстових задач за властивостями пропорцій.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Відсоткове відношення двох чисел.

1

 

 1.  

Розв'язування задач.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 5.

1

 

 1.  

Пряма пропорційна залежність.

1

 

 1.  

Поділ числа на пропорційні частини.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Коло і круг.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Довжина кола.

1

 

 1.  

Площа круга.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Діаграми.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Випадкові події. Ймовірність випадкової події.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

 

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 6.

1

 

 

ІІ СЕМЕСТР

(4 год на тиждень, разом – 76 год)

 

 

 

Раціональні числа та дії над ними

64

 

 1.  

Додатні і від'ємні числа.

1

 

 1.  

Коородинатна пряма.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Цілі числа. Раціональні числа.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Модуль числа.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Порівняння чисел.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 7.

1

 

 1.  

Додавання раціональних чисел.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Властивості додавання.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Віднімання раціональних чисел.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 8.

1

 

 1.  

Множення раціональних чисел.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Переставна і сполучна властивості множення.

1

 

 1.  

Коефіцієнт.

1

 

 1.  

Розподільна властивість множення.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Ділення раціональних чисел.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 9

1

 

 1.  

Розв'язування рівнянь.

1

 

 1.  

Розв'язування рівнянь.

1

 

 1.  

Розв'язування рівнянь.

1

 

 1.  

Розв'язування рівнянь.

1

 

 1.  

Розв'язування рівнянь. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Розв'язування задач за допомогою рівнянь.

1

 

 1.  

Розв'язування задач за допомогою рівнянь.

1

 

 1.  

Розв'язування задач за допомогою рівнянь.

1

 

 1.  

Розв'язування задач за допомогою рівнянь.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 10

1

 

 1.  

Перпендикулярні прямі.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Паралельні прямі.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Координатна площина.

1

 

 1.  

Координатна площина.

1

 

 1.  

Координатна площина.

1

 

 1.  

Координатна площина. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Графіки.

1

 

 1.  

Графіки.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 11

1

 

 1.  

Корекція знань, умінь, навичок.

1

 

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу

12

 

 1.  

Розв'язування вправ на всі дії над десятковими і звичайними дробами.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування рівнянь.

1

 

 1.  

Розв'язування пропорцій.

1

 

 1.  

Розв'язування задач на відсоткове відношення чисел.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ на координатній площині.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Підсумкова атестація.

1

 

 1.  

Аналіз підсумкової атестації. Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 


ДолученняРозмір
matem_6_kl_merzlyak_ta_in.doc196.5 КБ
kp_matematika_6_klas_6_god.doc198.5 КБ

Коментарі

Зображення користувача Светлана.

календарне планування

Поле - обов'язкове.

Додати новий коментар

 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
 • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
 • Search Engines will index and follow ONLY links to allowed domains.

 • Ви можете цитувати інші фрази та коментарі користуючись тегом [quote].
 • You may insert videos with [video:URL]

Детальніше про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот )
M
W
n
V
8
4
Уведіть код без пробілів і з врахуванням верхнього/нижнього регістру.
Збір матеріалів Збір матеріалів