Календарно-тематичне планування. Математика, 6 клас.


Навчальна програма та календарно-тематичне планування з математики

 

для учнів 6 класів

 

загальноосвітніх навчальних закладів

 

2013-2014 н.р.

Програму підготували: М.І.Бурда, Г.В.Апостолова, В.Г.Бевз, В.В.Грінчук, Ю.І.Мальований, А.Г.Мерзляк, Є.П.Нелін, Н.А.Тарасенкова, Г.М.Янченко, С.Є.Яценко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Цілі навчання математики

Навчання математики в основній школі спрямоване на досягнення таких цілей:

 • формування в учнів математичних знань як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі ознайомлення школярів з ідеями і методами математики як універсальної мови науки і техніки, ефективного засобу моделювання і дослідження процесів і явищ навколишньої дійсності;
 • інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їхнього логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи за аналогією, діставати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо;
 • опанування учнями системи математичних знань і вмінь, що є базою для реалізації зазначених цілей, а також необхідні у повсякденному житті й достатні для оволодіння іншими шкільними предметами та продовження навчання.

Таким чином, математичні знання і вміння розглядаються не стільки як самоціль, а як засіб розвитку особистості школяра, забезпечення його математичної грамотності як здатності розуміти роль математики в світі, в якому він живе, висловлювати обґрунтовані математичні судження і використовувати математичні знання для задоволення пізнавальних і практичних потреб.

Крім того, вивчення математики має сприяти формуванню в учнів загальнонавчальних умінь, культури мовлення, чіткості й точності думки, критичності мислення, здатності відчувати красу ідеї, методу розв’язання задачі або проблеми, таких людських якостей, як наполегливість, сила волі, здатність до переборення труднощів, чесність, працелюбство та ін.

Незамінні можливості математики у вихованні алгоритмічної культури як здатності діяти за заданим алгоритмом, а також самостійно конструювати нові алгоритми на основі аналізу й узагальнення послідовності виконуваних операцій і дій, що ведуть до шуканого результату.

Важливу роль у навчанні математики відіграє систематичне використання історичного матеріалу, який підвищує інтерес до вивчення математики, стимулює потяг до наукової творчості, пробуджує критичне ставлення до фактів, дає учням уявлення про математику як невід’ємну складову загальнолюдської культури. На дохідливих змістовних прикладах слід показувати учням, як розвивалися математичні поняття і відношення, теорії й методи. Ознайомлювати учнів з іменами та біографіями видатних учених, які створювали математику, зокрема видатних українських математиків, що сприятиме національному і патріотичному вихованню.

 

Характеристика навчального змісту
і особливостей його реалізації

Курс математики 5—6 класів передбачає розвиток, збагачення і поглиблення знань учнів про числа і дії над ними, числові й буквені вирази, величини та їх вимірювання, рівняння і нерівності, а також уявлень про окремі геометричні фігури і геометричні тіла. Понятійний апарат, обчислювальні алгоритми, графічні уміння і навички, що мають бути сформовані на цьому ступені вивчення курсу, є тим підґрунтям, що забезпечує успішне вивчення в наступних класах алгебри і геометрії, а також інших навчальних предметів, де застосовуються математичні знання.

Основу курсу складає розвиток поняття числа та формування міцних обчислювальних і графічних навичок. У 5—6 класах відбувається розширення множини натуральних чисел і нуля до множини раціональних чисел шляхом послідовного введення дробів (звичайних і десяткових), а також від’ємних чисел разом з формуванням міцних обчислювальних навичок.

Розвиток інших змістових ліній здійснюється інтегровано з вивченням відповідних чисел і операцій над ними. Навчальний матеріал, що стосується виразів, величин, рівнянь і нерівностей, геометричних фігур, має загалом пропедевтичний характер. Ознайомлення з ним готує учнів до свідомого системного вивчення відповідних тем у курсах алгебри і геометрії. Зокрема, учні мають дістати уявлення про використання букв для запису законів арифметичних дій, формул, навчитись обчислювати значення простих буквених виразів, складати за умовою задачі і розв’язувати нескладні рівняння першого степеня спочатку на основі залежностей між компонентами арифметичних дій, а згодом з використанням основних властивостей рівнянь. Важливе значення для підготовки учнів до систематичного вивчення алгебри, геометрії та інших предметів мають початкові відомості про метод координат, які дістають учні 5—6 класів: зображення чисел на координатній прямій, прямокутна система координат на площині, виконання відповідних побудов.

Інший матеріал (вимірювання величин, їх середні значення, відношення і пропорції, відсотки) має переважно прикладний характер.

Істотне місце у вивченні курсу займають текстові задачі, основними функціями яких є розвиток логічного мислення учнів та ілюстрація практичного застосування математичних знань. Розв’язування таких задач супроводжує вивчення всіх тем, передбачених програмою.

Зміст геометричного матеріалу включає планіметричні (відрізок, промінь, пряма, кут, трикутник, прямокутник, квадрат, коло, круг) і стереометричні (прямокутний паралелепіпед, куб) фігури та простіші їх властивості, геометричні величини (довжина, градусна міра кута, площа, об’єм) та одиниці їх виміру, побудови геометричних фігур (без посилання на аксіоми конструктивної геометрії).

Вивчення геометричних фігур має передбачати використання наочних ілюстрацій, прикладів із довкілля, життєвого досвіду учнів, виконання побудов і сприяти виробленню вмінь виділяти форму і розміри як основні властивості геометричних фігур. Закріплення понять супроводжується їх класифікацією (кутів, трикутників, взаємного розміщення прямих на площині). Властивості геометричних фігур спочатку обґрунтовуються дослідно-індуктивно, потім застосовуються у конкретних ситуаціях, що сприяє виробленню в учнів дедуктивних міркувань.

Основа інтеграції геометричного матеріалу з арифметичним і алгебраїчним — числові характеристики (довжина, площа, об’єм) геометричних фігур. Узагальнюються знання учнів про одиниці виміру довжини, площі, об’єму і вміння переходити від одних одиниць до інших, оскільки ці знання і вміння використовуються у вивченні предметів природничого циклу і в трудовому навчанні.

Розширюються уявлення учнів про вимірювання геометричних величин на прикладах вимірювання і порівняння відрізків і кутів, побудови відрізків даної довжини і кутів із заданою градусною мірою, оперування формулами периметрів, площ і об’ємів геометричних фігур — знаходження невідомого компонента формули за відомими.

Побудова кута за допомогою транспортира або косинця (прямого кута), прямої та відрізка — за допомогою лінійки використовується у процесі побудови прямокутника за даними його вимірами, а в подальшому при побудові перпендикулярних і паралельних прямих.

Вивчення математики у 5—6 класах здійснюється з переважанням індуктивних міркувань в основному на наочно-інтуїтивному рівні із залученням практичного досвіду учнів і прикладів з довкілля.

6-й клас.  МАТЕМАТИКА

(140 годин. I семестр — 64 години, 4 години на тиждень,

II семестр — 76 годин, 4 години на тиждень)

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

10

Тема 1. ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ

Дільники натурального числа. Ознаки подільності на 2, 3, 9, 5 і 10.

Прості та складені числа.

Розкладання чисел на прості множники.

Спільний дільник кількох чисел. Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа.

Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне.

Наводить приклади: простих і складених чисел; парних і непарних чисел; чисел, що діляться націло на 3, 5, 9, 10.

Формулює:

означення понять: дільник; кратне; просте число; складене число; спільний дільник; спільне кратне;

ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10.

Описує правила знаходження найбільшого спільного дільника (НСД) і найменшого спільного кратного (НСК) кількох чисел.

Розв’язує вправи, що передбачають:

використання ознак подільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10;

розкладання натуральних чисел на прості множники;

знаходження спільних дільників та спільних кратних двох— трьох чисел; найбільшого спільного дільника (НСД) і найменшого спільного кратного (НСК) двох—трьох чисел.

30

Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника.

Порівняння дробів.

Додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів.

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом.

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткове наближення звичайного дробу.

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами.

Розв’язування текстових задач.

Наводить приклади: звичайних дробів; десяткових дробів, зокрема нескінченних періодичних десяткових дробів.

Формулює основну властивість дробу.

Описує правила: порівняння, додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів; перетворення звичайного дробу в десятковий; знаходження дробу від числа та числа за його дробом.

Розв’язує вправи, що передбачають:

скорочення дробу і зведення дробів до спільного знаменника;

порівняння дробів;

додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів;

знаходження дробу від числа та числа за його дробом;

запис звичайного дробу у вигляді десяткового дробу.

Розв’язує текстові задачі.

24

Тема 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

Відношення. Основна властивість відношення.

Пропорція. Основна властивість пропорції. Розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції.

Випадкова подія. Імовірність випадкової події.

Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки. Задачі економічного змісту.

Пряма пропорційна залежність. Задачі на пропорційний поділ.

Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор. Стовпчасті та кругові діаграми.

Наводить приклади пропорційних величин; випадкових подій.

Описує поняття: відношення; ймовірність випадкової події; пряма пропорційна залежність; коло; круг; круговий сектор.

Формулює:

означення пропорції;

основну властивість пропорції.

Записує і пояснює формули довжини кола і площі круга.

Називає наближене значення числа p.

Розв’язує вправи, що передбачають:

знаходження відношення чисел і величин;

 

 

знаходження невідомого члена пропорції;

запис відсотків у вигляді звичайного і десяткового дробів;

знаходження довжини кола і площі круга;

побудову та аналіз стовпчастих діаграм, аналіз кругових діаграм.

Розв’язує:

три основні задачі на відсотки;

задачі на пропорційні величини і пропорційний поділ;

задачі ймовірнісного характеру.

64

Тема 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

Додатні та від’ємні числа. Число 0.

Координатна пряма.

Протилежні числа. Модуль числа.

Цілі числа. Раціональні числа.

Порівняння раціональних чисел.

Додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел.

Властивості додавання і множення раціональних чисел.

Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення.

Рівняння. Основні властивості рівняння.

Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова.

Координатна площина. Приклади графіків залежностей між величинами.

Наводить приклади додатних та від’ємних чисел.

Називає: модуль заданого числа; число, протилежне даному; коефіцієнт буквеного виразу.

Розпізнає і зображує:

перпендикулярні й паралельні прямі;

координатну пряму; прямокутну систему координат на площині.

Розпізнає подібні доданки.

Описує поняття: модуль числа; раціональне число; координатна пряма; координатна площина; подібні доданки; перпендикулярні прямі; паралельні прямі.

Формулює:

правила виконання чотирьох арифметичних дій з додатними і від’ємними числами; розкриття дужок; зведення подібних доданків;

основні властивості рівняння стовпчастих діаграм та аналіз кругових.

Розв’язує вправи, що передбачають:

знаходження модуля числа;

порівняння раціональних чисел;

додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел;

обчислення значень числових виразів, що містять додатні й від’ємні числа;

розкриття дужок, зведення подібних доданків;

знаходження координати точки на координатній прямій та побудову точки за її координатою;

знаходження координат точки на координатній площині та побудову точки за її координатами;

побудову перпендикулярних і паралельних прямих за допомогою лінійки і косинця;

побудову окремих графіків залежностей між величинами по точках;

аналізує графіки залежностей між величинами (відстань, час; температура, час тощо).

Розв’язує: рівняння з використанням правил, що ґрунтуються на основних властивостях рівняння; задачі за допомогою рівнянь.

12

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 

6 КЛАС

МАТЕМАТИКА

(За підручником А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонського, М.С. Якіра)

(І семестр – 4 год на тиждень – 64 год,

ІІ семестр – 4 год на тиждень – 76 год,

разом – 140год)

уроку

Тема уроку

Кількість

годин

Дата

проведення

 

І СЕМЕСТР

(4 год на тиждень, разом – 64 год)

 

 

 

 Подільність чисел

10

 

Дільники і кратні.

1

 

 

Ознаки подільності на 10, на 5 і на 2.

1

 

 

Ознаки подільності на 9 і на 3.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Прості і складені числа.

1

 

 1.  

Найбільший спільний дільник.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Найменше спільне кратне.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 1.

1

 

 

Звичайні дроби

30

 

 1.  

Основна властивість дробу.

1

 

 1.  

Скорочення дробів.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Додавання і віднімання дробів.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 2.

1

 

 1.  

Множення дробів.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Знаходження дробу від числа.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 3.

1

 

 1.  

Взаємно обернені числа.

1

 

 1.  

Ділення дробів.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Знаходження числа за його дробом.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Перетворення звичайних дробів у десяткові.

1

 

 1.  

Нескінченні періодичні десяткові дроби.

1

 

 1.  

Десяткове наближення звичайного дробу.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 4.

1

 

 

Відношення і пропорції

24

 

 1.  

Відношення.

1

 

 1.  

Пропорції.

1

 

 1.  

Розв'язування пропорцій.

1

 

 1.  

Розв'язування текстових задач за властивостями пропорцій.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Відсоткове відношення двох чисел.

1

 

 1.  

Розв'язування задач.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 5.

1

 

 1.  

Пряма пропорційна залежність.

1

 

 1.  

Поділ числа на пропорційні частини.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Коло і круг.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Довжина кола.

1

 

 1.  

Площа круга.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Діаграми.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Випадкові події. Ймовірність випадкової події.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

 

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 6.

1

 

 

ІІ СЕМЕСТР

(4 год на тиждень, разом – 76 год)

 

 

 

Раціональні числа та дії над ними

64

 

 1.  

Додатні і від'ємні числа.

1

 

 1.  

Коородинатна пряма.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Цілі числа. Раціональні числа.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Модуль числа.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Порівняння чисел.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 7.

1

 

 1.  

Додавання раціональних чисел.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Властивості додавання.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Віднімання раціональних чисел.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 8.

1

 

 1.  

Множення раціональних чисел.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Переставна і сполучна властивості множення.

1

 

 1.  

Коефіцієнт.

1

 

 1.  

Розподільна властивість множення.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Ділення раціональних чисел.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 9

1

 

 1.  

Розв'язування рівнянь.

1

 

 1.  

Розв'язування рівнянь.

1

 

 1.  

Розв'язування рівнянь.

1

 

 1.  

Розв'язування рівнянь.

1

 

 1.  

Розв'язування рівнянь. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Розв'язування задач за допомогою рівнянь.

1

 

 1.  

Розв'язування задач за допомогою рівнянь.

1

 

 1.  

Розв'язування задач за допомогою рівнянь.

1

 

 1.  

Розв'язування задач за допомогою рівнянь.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 10

1

 

 1.  

Перпендикулярні прямі.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Паралельні прямі.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Координатна площина.

1

 

 1.  

Координатна площина.

1

 

 1.  

Координатна площина.

1

 

 1.  

Координатна площина. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Графіки.

1

 

 1.  

Графіки.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Тематичне оцінювання № 11

1

 

 1.  

Корекція знань, умінь, навичок.

1

 

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу

12

 

 1.  

Розв'язування вправ на всі дії над десятковими і звичайними дробами.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Розв'язування рівнянь.

1

 

 1.  

Розв'язування пропорцій.

1

 

 1.  

Розв'язування задач на відсоткове відношення чисел.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ на координатній площині.

1

 

 1.  

Розв'язування вправ.

1

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

 

 1.  

Підсумкова атестація.

1

 

 1.  

Аналіз підсумкової атестації. Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Підсумковий урок.

 

 

 

 


ДолученняРозмір
matem_6_kl_merzlyak_ta_in.doc196.5 КБ

Коментарі

Зображення користувача Светлана.

календарне планування

Поле - обов'язкове.

Додати новий коментар

 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
 • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
 • Search Engines will index and follow ONLY links to allowed domains.

 • Ви можете цитувати інші фрази та коментарі користуючись тегом [quote].
 • You may insert videos with [video:URL]

Детальніше про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот )
4
S
t
U
i
a
Уведіть код без пробілів і з врахуванням верхнього/нижнього регістру.
Збір матеріалів Збір матеріалів